Porsmyr bygdetun

Dette har skjedd på Porsmyr i 2020:

Årsmelding 2020

Stiftelsen Porsmyr

Organisasjons nr. 979 316 801 – Stiftet 26.08.1997

 

Stiftelsen er en privat stiftelse som har som formål å bevare og drive Porsmyr som et levende museum og bygdetun. Styret består av: Oddbjørn Follerås, Ole Johnny Syvertsen, Asborg Hærås, Ole Asbjørn Lie og Berit Undis Mølland.

Eiendommen Porsmyr bygdetun består av åtte bygninger som fra 2020 eies av Kristiansand kommune. Det siste året har styret brukt mye tid og krefter på å bygge kontakt med politikere og administrasjon i vår nye kommune. Dette er bare til en viss grad oppnådd. Styret ga derfor fullmakt til, og valgte tidligere styremedlem Solveig Nordkvist til kontaktperson med kommunen.

Hele landet ble nedstengt 12. mars på grunn av covid19-pandemien. Det medførte at styret bestemte at det ikke kunne gjennomføres åpne arrangement inntil videre. Vi måtte derfor avlyse både opplegg for Songdalen Ungdomsskole, Porsmyrdagen 6. juni, søndagsåpent i sommer og alle gudstjenestene med Greipstad menighet. Det ble heller ikke noe av Nisse-byen i løa før jul.

Derimot har Porsmyrs venner foretatt nødvendig vedlikehold av bygninger, plener og hager, biler og maskiner. Det er medlemmer som hver tirsdag har møtt fram til det ukentlige, sosiale treffstedet sitt i bygda, men under strenge smittevern-tiltak.

Økonomi

Songdalen kommune bevilget fra starten en driftskapital på 50.000 kroner. I vedtektene heter det: Videre kan styret fremskaffe penger ved innsamlinger, utstillinger, temadager, kursvirksomhet etc., samt tilskudd fra kommune, fylke og stat.

Kommunen som eier bygningene, betaler kr 25.000 i årlig driftstilskudd i tillegg til strøm, avgifter og forsikringer.  Søgne og Greipstad Sparebank gav kr 10.000 til vedlikehold (maling). Vest-Agder Museet gav kr 18.000 til utstyr i tekstilrom og kr 5.000 til nytt registreringsprogram; File-maker. Sparebanken Sør gav kr 5.000 til Ord-for-dagen boka. Grasrotandelen fra Norsk Tipping var på ca. kr 2.000.

Korona pandemien hindret oss i å holde markedsdag eller søndagsåpent i sommer. Det er derfor søkt om kompensasjon for inntektsbortfall på nyåret. Porsmyrs Venner har overført kr 12.500 til stiftelsen.

Dugnad og vedlikehold

Porsmyrs Venner er en venneforening under Stiftelsen Porsmyr. Formålet er å samle flest mulig av dem som har interesse for Porsmyr Bygdetun og dets aktiviteter, og som ved medlemskap, økonomisk bidrag eller på annen måte vil støtte stiftelsen.

Porsmyrs Venner hadde i fjor 130 betalende medlemmer. Av disse møter vanligvis 30 – 35 kvinner og menn til dugnad og sosial møteplass hver tirsdag kl. 09 – 14 i vinterhalvåret. Etter 12. mars 2020 har antallet variert mellom 8 og 18 hele året, både i sommer og i høst.

Dugnadsfolkene foretar det forefallende arbeid med vedlikehold inne og ute. Dessuten lager matkomiteen formiddagsmat kl. 11:30 hver dag etter en egen turnus. I koronatiden er det kun laget vafler og kaffe. Klokken 12:00 er det Ord-for-dagen. 121 av disse «ordene» er nå samlet i boka «Om spreke pensjonister og krydder til maten» som er utgitt i samarbeid med Greipstad Historielag. Boka som ble utdelt til medlemmene før jul er også lagt ut for salg.

Arkitekt Mads Gedde Myrre har utarbeidetbrannteknisk tilstandsrapport for bygningene. Nils Terje Tronstad kontrollerer de branntekniske installasjoner. Elektriker Bernt Frustøl har skiftet ut markeringslys og rørlegger Halvard Thorsen fortar den årlige service på sprinkleranlegget.

Vi har kjøpt en Rollup plakatholder til bruk på utstillinger ol., og foretatt stemming av pianoet i Gjødselkjelleren. Tirsdag 7. juli ble det nye skiltet for Porsmyr bygdetun med kommunevåpen (byvåpenet) montert av Aamot-skilt. Dermed er det tydelig for alle at nå er det Kristiansand som eier bygdetunet.

Tilleggsarealer

Stiftelsen har jobbet aktivt siden 2006 for å utvide arealet til bygdetunet med jordet mot Kirkebytte. Songdalen kommunestyre vedtok reguleringsplan for Nodeland sentrum 19.06.2019. Der er område BOP1 regulert til Offentlig/privat tjenesteyting. Dessverre ble ikke dette arbeidet sluttført før kommunesammenslutningen. Nå er det stor frustrasjon blant våre medlemmer for at vi ikke har arealer til videre utvikling av bygdetunet/museet.

Etter spørsmål fra Reidar Heivoll til Kommunedirektøren, fikk han 10.11.2020 følgende svar

Stiftelsen Porsmyr jobbet med Songdalen kommune for å erverve mer grunn, en prosess som ikke kom i havn før ny kommune ble etablert. Stiftelsen Porsmyr har vært i samtale med kommunalsjefområde areal og transport for å ta opp igjen saken som for tiden er videresendt til stab kultur og innbyggerdialog for forankring av behovet og vurdering av tiltaket som kulturminnevern. Administrasjonen vil gå i samlet dialog med Stiftelsen Porsmyr når prosjektet er forankret i nødvendige organisasjonsledd.

Andre saker:

Stiftelsen har hatt besøk av inviterte politikere og ansatte fra Kristiansand kommune for omvisning og orientering. Vi oppfatter at avstanden til ledelsen er blitt lengre i den nye kommunen. Styret i Vest-Agder Museumslag har hatt møte her, samt juryen for «Årets museum».

Lysene på juletreet ble som vanlig tent av sogneprest Svein Arve Egeland før jul, mens et tyvetalls porsmyrvenner sto i ring rundt treet og sang julesanger, med organist Håkon Sødal som forsanger.  Smittevernregler tillot ikke at så mange fikk plass i gjødselkjelleren samtidig.

 

Så håper vi på mer «normale» tilstander i 2021!

 

Nodeland, 14.01.2021

Oddbjørn Follerås           Ole Johnny Syvertsen                   Asborg Hærås                   Ole Asbjørn Lie

Berit Undis Mølland